PRIVACYVERKLARING


I.        Algemeen
Iedereen heeft recht op schone lucht. Schone lucht die wordt bereikt door het gebruik van onze filters. Daarom is onze missie dan ook het bereiken van een gezonde leefomgeving. Naast een gezonde leefomgeving vinden wij het net zo belangrijk om een bijdrage te leveren aan uw veiligheid online. Daarom houden we ons aan de wet- en regelgeving omtrent privacy.
Afpro Filters respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) neergelegde informatieplicht aan degenen wiens persoonsgegevens Afpro Filters verwerkt.
 
II.       Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie
We zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u achterlaat wanneer u iets bij Afpro Filters bestelt en de gegevens die we zelf over u verzamelen (zoals bijvoorbeeld het aantal keer dat u onze website bezoekt) veilig zijn bij ons. In deze privacyverklaring leest u wat we bij Afpro Filters doen met de informatie die bij ons over u bekend is.
Als u naar aanleiding van deze verklaring vragen heeft of wanneer u wilt weten welke gegevens we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Afpro Filters.
 
III.    Doel verwerking en soorten persoonsgegevens
Afpro Filters verwerkt persoonsgegevens om producten te kunnen leveren en diensten aan te kunnen bieden, producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Via onze website of anderszins kunt u gegevens over uzelf aan ons verstrekken. Bijvoorbeeld als u zich bij ons registreert, een offerte aanvraagt of een order plaatst voor onze luchtfilters, dan wel als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief of een mailinglijst.
Afpro Filter verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:
 • Naam (klant of contactpersoon)
 • Afleveradres
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Bankrekeninggegevens
 • IP-adres
Dit zijn uw persoonsgegevens en deze mogen we wettelijk gezien alleen gebruiken als we u precies uitleggen waarom we deze gegevens gebruiken. Dat waarom leest u in deze privacyverklaring.
Afpro Filters geeft uw persoonsgegevens nooit door aan andere bedrijven of instanties, behalve wanneer dat nodig is voor uitvoering van de (koop)overeenkomst of wanneer het wettelijk is verplicht of wordt toegestaan.
Afpro Filters verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
 1. Het afhandelen van uw bestelling
Heeft u bij ons producten besteld, dan gebruiken we de door u achtergelaten persoonsgegevens om uw bestelling af te wikkelen. We geven uw naam, adres, postcode en indien door u aangegeven, uw telefoonnummer door aan de transporteur/bezorgdienst en we krijgen informatie over uw betaling van uw bank. We bewaren deze informatie zo lang als nodig is om de bestelling af te handelen, en daarna totdat de garantie is verstreken. Sommige informatie bewaren wij langer omdat de wet dat van ons vraagt.
 1. Informatieverstrekking
Afpro Filters houdt u graag op de hoogte over ontwikkelingen op het gebied van luchtfiltratie, onze producten of over ons bedrijf. Van tijd tot tijd sturen we onze klanten daarom een mailing. Dit doen wij per email. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het ontvangen van deze mailings. Alle mailings die wij versturen bevatten een afmeldlink.
 1. Contactformulieren nieuwsbrief
Met het contactformulier op onze website kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Wanneer u dit formulier invult vragen wij uw naam en uw e-mailadres. Zo kunnen we u een bericht terugsturen met de juiste aanhef. Deze informatie bewaren wij tot we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij eventuele vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken en kunnen we zo onze klantenservice trainen om onze klanten nog beter van dienst te zijn. U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuws, tips en informatie over onze producten. Dit abonnement kunt u op elk moment opzeggen met de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.
 
IV.         Grondslag verwerking persoonsgegevens
Afpro Filters verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang
 
V.       Verstrekking persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen
Afpro Filters deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Wij geven uw persoonsgegevens onder geen beding aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor uitvoering van de (koop)overeenkomst of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Hierbij valt te denken aan het inschakelen van een derde partij namens en in opdracht van Afpro Filters, zoals bijvoorbeeld een IT-leverancier of een transporteur/ bezorgdienst.
Daarnaast kan Afpro Filters persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Met de derde partij die namens en in opdracht van Afpro Filters uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Afpro Filters ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.
Sommige partners kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Unie.
 
VI.         Gebruik Social Media
Op onze website staan een aantal iconen van social media, zoals Twitter, Linkedin en Facebook. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Afpro Filters houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst de privacyverklaring van die derden door te lezen.
 
VII.      Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds opnieuw hoeft in te vullen. We kunnen er ook mee zien dat u onze website opnieuw bezoekt.
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Blijft u na deze uitleg de website gebruiken, dan nemen wij aan dat u geen bezwaar heeft tegen de cookies.
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen. Dit heeft als gevolg dat sommige onderdelen van onze website niet meer goed werken.
Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies, maar we hebben geen volledige controle op wat deze andere bedrijven met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.
Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.
 
VIII.     Google Analytics
Afpro Filters gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Afpro Filters houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Afpro Filters verkocht aan derden.
In de verwerkingsovereenkomst die we met Google hebben gesloten staan strikte afspraken over wat zij wel en niet mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.
De website van Afpro Filters maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de websites te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website) van Afpro Filters geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Cookies’ is omschreven. Afpro Filters heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.
 
IX.         Beveiliging persoonsgegevens
Afpro Filters hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Afpro Filters gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Afpro Filters in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.
 
X.          Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U heeft de volgende rechten:
 • uitleg over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Afpro Filters aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de wettelijke bewaartermijnen.
 
XI.      Bewaren van uw gegevens 
We bewaren en gebruiken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Daarna verwijderen we alle data die we van u hebben.
Inactieve klantaccounts verwijderen we na 7 jaar. Na die periode gebruiken we uw gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages. Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens bewaren conform deze wettelijke bewaartermijn. Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages.
Als u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief dan bewaren we die toestemming tot aan het moment dat u die intrekt. Ook als u op een gegeven moment beslist dat u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van uw toestemming gedurende vijf jaar. De mails die u van ons ontvangt, bewaren we niet langer dan 60 dagen. U hoeft dus niet bang te zijn dat u vaker dezelfde mail van ons krijgt. Na die periode gebruiken we uw gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages. Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we heel lang. Niet leuk, wel nodig.
 
XII.       Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer we iets op onze website wijzigen, moeten wij soms ook de privacyverklaring aanpassen. Afpro Filters heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigenLet dus altijd op de datum die onder de privacyverklaring staat en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen om relevante wijzigingen ook apart aan te kondigen.
 
XIII.      Klacht indienen
Mocht u van mening zijn dat we niet op de juiste manier met uw persoonsgegevens omgaan, dan hopen we dat u daarover contact met ons opneemt.
 
XIV.     Contactgegevens
Afpro Filters
Berenkoog 67
1822 BN Alkmaar
verkoop@afprofilters.com
 
Versie: 14-9-2018
Aan het laden
Aan het laden